نمونه برش لیزر استیل

نمونه های برش خورده استیل با دستگاه برش لیزر

نمونه برش لیزر آهن

نمونه های برش خورده آهن با دستگاه برش لیزر

نمونه برش لیزر آلومینیوم

نمونه های برش خورده آلومینیوم با دستگاه برش لیزر

نمونه برش لیزر آلیاژهای خاص

نمونه های برش خورده آلیاژهای خاص با دستگاه برش لیزر

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات