نقشه هایی که برای برش لیزری ارسال میشوند مانند نامه های محرمانه برای صنایع برش لیزری صائلا تلقی میشوند.

این حق هر مشتری است که انتظار داشته باشد نقشه هایی که برای برش لیزری ارسال میکند تا هروقت که بخواهد نزد ما امانت باشد واین امانت داری باید به صورتی باشد که هیچ وقت از نقشه ها سو استفاده نشود.واضح و مبرهن است که نباید نقشه های ارسالی در اختیار دیگران قرار گیرد.اعتقاد صنایع برش لیزر صائلا بر اینست که نقشه ها حکم نامه های محرمانه را دارند وهیچ وقت نباید از آنها کپی برداری یا سواستفاده شود.در مواقعی مشتری عزیز ما برای اولین بار نقشه ای را برای قطعه ای که برش لیزری خواهد شد طراحی کرده است برای ما فرستاده است و از ما خواسته تا درصورت مشاهده چنینن نقشه ای از سوی دیگران ایشان را مطلع سازیم تا از هرگونه کپی برداری و سواستفاده های احتمالی جلوگیری کنیم.ما هم بامشاهده کوچکترین موردی به مشتری اطلاع میدهیم.صنایع برش لیزری صائلا با داشتن آرشیوی از نقشه ها مفتخر است که توانسته رسم امانت داری را بجا آورد.مشتریان عزیز ما هر موقع که اراده کنند تمام نقشه هایشان در دسترس خواهد بود.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات