قیمت خدمات برش لیزر فلزات به آیتم های مختلفی بستگی دارد.صرفا نمیتوان طول برش را در ارائه قیمت خدمات برش لیزر ملاک قرار داد.طول برش یکی از آیتم هایی است که در ارائه قیمت خدمات برش لیزر موثر است.

علاوه بر طول برش میتوان به آیتم های تاثیر گذاری همچون تعداد سوراخ ،میزان پیچیدگی نقشه،ضخامت ورق،نوع ورق و تعداد قطعه اشاره کرد.به طور مثال نقشه ای که تعداد سوراخ های بیشتری دارد زمان بیشتری هم برای برش نیاز خواهد داشت.شاید قیمت قطعه ای با سوراخ زیاد از قطعه ای که طول بریش از آن زیاد باشد،بیشتر باشد این به دلیل زمان بیشتری است که برای برش لیزری آن قطعه صرف خواهد شد.چون برای طول بری صرفا با یکبار پی ارسینگ شروع و پایان خواهد پذیرفت ولی برای سوراخ کاری،دستگاه حین برش چندین بار عمل پی ارسینگ را تکرار خواهد کرد واین عمل باعث افزایش زمان برش لیزری ودر نتیجه افزایش قیمت نهایی خواهد شد.مورد دیگری که در قیمت دهی موثر است پیچیدگی قطعه یا قوس زیاد نقشه است.هر چقدر قوس های نقشه بیشتر باشد زمان بیشتری برای برش لازم است.به این دلیل که دستگاه لیزر هنگام برش وقتی به قسمت قوس دار قطعه میرسد،سرعت برش را کمتر میکند تا بتواند به بهترین نحو برش را انجام دهد.به همین دلیل است که نمیتوان صرفا طول برش را در قیمت قطعه موثر دانست.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات