برش لیزری با استفاده از میکروجوینت

در برش لیزری همراه با لیزر گاز خنک کننده ای (اکسیژن یا نیتروژن) به طور متوسط 4 بارروی قطعه تزریق میشود.این فشار گاز بعضا میتواند هنگام لیزر برش روی قطعه ای که کوچک و با ضخامت کم است تاثیر گذار باشد

کاربرد برش لیزر در صنایع تابلو برق

با استفاده روز افزون برش لیزری در صنایع کشور صنعت تابلوسازی برق نیز از این رقابت دور نمانده و برش های قطعات خود را اکثرا با برش لیزری انجام میدهد.

برش لیزری صرفا روی ورق

دستگاه برش لیزری که ما در اختیار داریم از نوع شیت متال است یعنی صرفا میتواند روی ورق برش دهد.اینکه بتوان روی قطعه ای برش داد امکان پذیر نیست.

هنگام برش لیزری استیل از گاز نیتروژن برای خنک کنندگی ودر نتیجه برای عدم سیاه شدن استفاده میشود

یکی از مزیت های برش لیزری برای استیل سیاه نشدن مقاطع برش پس از برش لیزری میباشد. این مساله به بحث خنک کنندگی مقاطع برش حین برش مربوط میشود .

تاثیر کیفیت ورق بر کیفیت برش لیزری

یکی از آیتم های مورد بحث و دخیل در کیفیت برش لیزر،کیفیت ورق برش شده میباشد.واضح و مبرهن است که هرچقدر کیفیت ورق بیشتر باشد کیفیت قطعات برش شده هم مطلوب تر خواهد بود.اما منظور از ورق با کیفیت برای دستگاه برش لیزری چیست؟

دستگاه های جانبی علاوه بر دستگاه برش لیزر

صنایع برش لیزر صائلا علاوه بر خدمات برش لیزر ،خدمات خم کاری را نیز انجام میدهد.ما علاوه بر دستگاه برش لیزر دستگاه خم از نوع پرس برک را نیز در اختیار داریم که میتواند ورقهایی تا ضخامت 6 میلیمتر و با طول سه متر را خم کند.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات